Algemene voorwaarden

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 76345653

Artikel 1. – Algemeen

Rechtsvorm: eenmanszaak
KvK-nummer: 676345653
BTW-nummer: NL003071135B08
Adres: Bluswater 5, 3991 HG Houten
Contact: info@bureaukloosterboer.nl / +31641219454
Verzekeringen: beroepsaansprakelijkheid van maximaal € 250.000,– per aanspraak en € 500.000,– per jaar en bedrijfsaansprakelijkheid van maximaal € 2.500.000,– per aanspraak en € 5.000.000,– per jaar (hierna: “Verzekering(en)”)
Website: www.bureaukloosterboer.nl (hierna: “de Website”), voor het gebruik waarvan ook wordt verwezen naar de disclaimer die via de website is te raadplegen

Artikel 2. – Toepasselijkheid

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen Bureau Kloosterboer en de opdrachtgever waaronder begrepen aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen en betalingen, al dan niet vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst van opdracht (hierna: “de Opdracht”) en zijn tevens bedongen ten behoeve van door of namens Bureau Kloosterboer ingeschakelde derden.
2.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3. – Uitvoering Opdracht

3.1 Bureau Kloosterboer neemt uit hoofde van de Opdracht een inspanningsverplichting op zich om naar eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de Opdracht te bereiken, zonder dat zij in kan staan voor het te bereiken resultaat.
3.2 Opdrachtgever is verplicht om Bureau Kloosterboer op digitale wijze alle relevante informatie en gegevens te verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever staat jegens Bureau Kloosterboer in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking daarvan, ook indien die van derden verkregen moeten worden. De werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht vangen niet eerder aan dan dat Bureau Kloosterboer deze informatie en gegevens, alsmede een eventueel overeengekomen vooruitbetaling en/of zekerhedenstelling heeft ontvangen.
3.3 Bureau Kloosterboer behoudt zich het recht voor om de Opdracht of een gedeelte van de Opdracht door derden te laten verrichten en de kosten daarvan aan opdrachtgever door te belasten. Bureau Kloosterboer heeft het recht eventuele door deze derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden en jegens opdrachtgever in te roepen.
3.4 Overeengekomen termijnen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Bureau Kloosterboer zijn uitsluitend indicatief en nimmer fataal. Overschrijding daarvan geldt niet als toerekenbare tekortkoming en geeft opdrachtgever geen recht op ontbinding, schadevergoeding, boete of andere (nadeel)compensatie.
3.5 Indien Bureau Kloosterboer aan opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever bij het einde van de Opdracht gehouden het aldus geleverde in oorspronkelijke staat onmiddellijk, vrij van gebreken en volledig te retourneren, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever zijn.

Artikel 4. – Tarieven en betaling

4.1 Door Bureau Kloosterboer opgegeven tarieven worden in beginsel berekend in een eenheidsprijs en zijn altijd exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege.
4.2 Een opgegeven of overeengekomen (all-in) tarief betreft alleen de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden op basis van de bij Bureau Kloosterboer, bij opgave of overeenkomen van het tarief, bekende gegevens. Wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden en gegevens kunnen leiden tot meerwerk, kostenverhogingen en/of aanpassing van het overeengekomen tarief.
4.3 Er wordt maandelijks gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, op een door Bureau Kloosterboer aan te geven wijze. Bureau Kloosterboer is gerechtigd een voorschot op het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval een rentevergoeding van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. Bovendien is opdrachtgever in dat geval verplicht alle door Bureau Kloosterboer na de vervaldatum gemaakte incassokosten volledig aan Bureau Kloosterboer te vergoeden.
4.4 Bureau Kloosterboer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd het in de wet bepaalde, als opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet of niet volledig nakomt of zij gegronde vrees heeft dat daarvan sprake zal zijn. Een beroep door opdrachtgever op verrekening dan wel opschorting van betaling van door Bureau Kloosterboer gedeclareerde werkzaamheden is uitgesloten.
4.5 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht door opdrachtgever, heeft Bureau Kloosterboer recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met geraamde winstderving.
4.6 Opdrachtgever is gehouden om eventuele bezwaren tegen een factuur binnen 8 (acht) dagen na de verzending van de factuur, schriftelijk en onderbouwd aan Bureau Kloosterboer kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de omvang en inhoud van de factuur te hebben geaccepteerd.

Artikel 5. – Aansprakelijkheid

5.1 Alle aansprakelijkheid van Bureau Kloosterboer van welke aard dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk door de Verzekering(en) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico uit hoofde van de betreffende Verzekering(en). Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de Verzekering(en) is iedere aansprakelijkheid van Bureau Kloosterboer beperkt tot het bedrag dat zij in de 6 (zes) maanden voorafgaand aan het schadevoorval aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
5.2 Bureau Kloosterboer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade vanwege verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade vanwege beschadiging of vernietiging van data of computersystemen, schade door storingen in hardware, kabel- of internetverbindingen, schade die verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens door Bureau Kloosterboer uit hoofde van de Opdracht en waarvoor opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke is, emotionele of andere immateriële schade en schade die het gevolg is van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden, voorwerpen of mededelingen.
5.3 Bureau Kloosterboer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of derden ontstaan tijdens of in verband met de uitvoering van werkzaamheden.
5.4 Indien Bureau Kloosterboer in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf een of meer derden inschakelt, zal Bureau Kloosterboer slechts aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag dat Bureau Kloosterboer ter zake op bedoelde derde(n) kan verhalen.
5.5 Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor een vermeende aanspraak jegens Bureau Kloosterboer ontdekt, stelt hij Bureau Kloosterboer hiervan onverwijld in kennis. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding in ieder geval als opdrachtgever Bureau Kloosterboer niet binnen één (1) maanden nadat hij de aanspraak heeft of had moeten ontdekken, schriftelijk en deugdelijk onderbouwd daarvan in kennis heeft gesteld.

Artikel 6. – Vrijwaring

6.1 Opdrachtgever vrijwaart Bureau Kloosterboer voor:
(I) aanspraken van derden met betrekking tot rechten (van intellectuele eigendom) op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens;
(II) alle (na)heffingsaanslagen loonbelasting of premies volksverzekeringen van de fiscus (bijvoorbeeld op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) in verband met de Opdracht;
(III) overige aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Opdracht of gebruik van door opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie.
6.2 Opdrachtgever garandeert dat alle door hem aan Bureau Kloosterboer verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 7. – Geheimhouding en AVG

7.1 Partijen zullen elkaars gegevens met vertrouwelijkheid behandelen, tenzij er reden is aan te nemen dat bepaalde gegevens niet vertrouwelijk zijn. Het is Bureau Kloosterboer te allen tijde toegestaan vertrouwelijke informatie van opdrachtgever te delen met derden voor de uitvoering van de Opdracht, als dit voor haar interne/administratieve bedrijfsvoering noodzakelijk is en/of als zij daar uit hoofde van wettelijke verplichtingen toe gehouden is.
7.2 De verwerking van persoonsgegevens door Bureau Kloosterboer vindt plaats overeenkomstig hetgeen daarover tussen partijen afgesproken in de Opdracht en zoals uiteengezet in de privacyverklaring van Bureau Kloosterboer die is terug te vinden op de Website.

Artikel 8. – Intellectuele eigendom en auteursrechten

8.1 Niets uit de Opdracht of deze algemene voorwaarden is bedoeld om rechten van intellectuele eigendom van welke aard dan ook aan opdrachtgever over te dragen. Bureau Kloosterboer behoudt zich ten aanzien van de rechten van intellectuele eigendommen alle rechten en bevoegdheden voor die Bureau Kloosterboer ingevolge die rechten toekomt.
8.2 Alle door Bureau Kloosterboer vervaardigde en/of verstrekte documentatie, modellen en voorbeelden, (elektronische) bestanden etc. (hierna: “Materialen”) zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen zonder voorafgaande toestemming van Bureau Kloosterboer niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Voor zover – met toestemming van Bureau Kloosterboer – publicatie van Materialen plaatsvindt, zal daarbij steeds zoveel mogelijk worden opgenomen “geproduceerd door Bureau Kloosterboer”.

Artikel 9. – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter te Utrecht.
9.2 Op alle overeenkomsten tussen Bureau Kloosterboer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.